HOME 제품소개 의료소모품
 
 
 
측정/혈압계/청진기    ㆍ거즈/망붕대/붕대    ㆍ글러브/라텍스/석션관    ㆍ린넨/보호대/지지대    ㆍ반창고/부직/테이프    ㆍ봉합사류/봉합침/각침    ㆍ소독약품류/소독제    ㆍ주사기/주사침/나비침    ㆍ진찰용품/처치/수술    ㆍ카테타/수액셋트    ㆍ캐스트/스프린트/골절핀    ㆍ탈지면/탄력/스타키넷    ㆍ필름/현상/정착    ㆍ검사/임상/페이퍼류    ㆍ넥칼라    ㆍ위생 및 기타    ㆍ장비소모품    ㆍ치과용   
 
사진 제품명 분류 포장단위
메스날10호(PARAGON) 진찰용품/처치/수술 10호/BX (100ea)개
덴탈마스크(50P) 진찰용품/처치/수술 (50P)
스킨스템플러35R(8035-12) 진찰용품/처치/수술 35R/1개
메스날15호(PARAGON) 진찰용품/처치/수술 15호
알약카터기 진찰용품/처치/수술 1ea